Noutăți

Noutăți

Conform procesului - verbal al comisiei de concurs, pentru ocuparea funcţiilor publice vacante nr. 4 din 15 iulie 2014. Comisie formată prin Dispoziţia primarului comunei Băcioi nr. 45 din 17.04.2014.

În baza rezultatelor la proba scrisă şi la interviu, membrii comisiei au desemnat următorii învingători pentru funcţiile publice vacante din cadrul primăriei comunei Băcioi municipiul Chişinău.

  1. Specialist în problemele perceperii fiscale, 1.0 unitate - Dna Borş Elena
  2. Specialist în problemele tineretului şi sportului, 1.0 unitate- Dnl Leahu Ilie
  3. Specialist în reglementarea regimului funciar, 1.0 unitate- Dnl Vasile Nani

 

Miercuri, 16 Iulie 2014 16:17

În atenţia locuitorilor comunei Băcioi

Scris de

Dispoziţia Primarului comunei Băcioi, Dl Vitalie Şalari,

Cu privire la masurile de protecţie împotriva incendiilor pe teritoriul comunei Băcioi.

Joi, 03 Iulie 2014 13:03

ANUNT

Scris de

Conform Procesului verbal nr. 3 din data de 03.07.2014 al comisiei de concurs din cadrul Primăriei comunei Băcioi, se anunţă desfăşurarea probei scrise şi interviul pentru data de 15 iulie 2014 ora 10:00, sediul Primăriei Comunei Băcioi, etajul 2, sala de şedinţe.

Cu votul majorităţii membrilor comisiei, în urma prelungirii datei limită de depunere a documentelor, sunt admişi la concurs următorii candidaţi:

  1. Bors Elena
  2. Leahu Ilie
  3. Nani Vasile
  4. Talmaci Laura

Bibliografia concursului:

Bibliografia pentru specialist pentru reglementarea regimlui funciar, 1 unitate.

-         Constituţia RM;

-         Legea nr. 25 din 27.02.2008 privind codul de conduită a funcţionarului public;

-         Legea nr. 158 din 04.07.2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public;

-         Legea nr. 436 din 28.12.2006 privind administraţia publică locală;

-         Legea cu privire la petiţionare nr. 190-XIII din 19.07.1994;

-         Codul funciar, legea nr. 828- XII din 25.12.1991 cu modificarile ulterioare;

-         Legea privind administrarea si deetatizarea proprietatii publice nr. 121 din 04.05.2008;

 Legea nr. 13.08. din 25.07.1997 privind pretul normativ si modul de vinzare –cumprare a pamintului;

-         Legea nr. 1543 din 25.02.1998, cadastrului bunurilor imobile;

-         Codul civil;

-  Legea nr. 325 din 23.12.2013 privind testarea integrităţii profesionale;

Bibliografia Pentru funcţia de specialist în probleme de tineret şi sport:

-         Constituţia RM;

-         Legea nr. 547 din 21.07.1995, învăţământului cu modificările ulterioare;

-         Legea nr. 25 din 27.02.2008 privind codul de conduită a funcţionarului public.;

-         Legea cu privire la petiţionare nr. 190-XIII din 19.07.1994;

-         Legea nr. 158 din 04.07.2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public;

-         Legea nr. 436 din 28.12.2006 privind administraţia publică locală;

-   Legea nr. 325 din 23.12.2013 privind testarea interităţii profesionale;

Bibliografia pentru specialist in problemele perceperii fiscale:

-         Constituţia RM;

-         Legea nr. 25 din 27.02.2008 privind codul de conduită a funcţionarului public;

-         Codul de conduită al funcţionarului fiscal aprobat prin Ordinul Inspectoratului Fiscal Principal de stat nr. 358 din 28.05.2012;

-         Legea nr. 158 din 04.07.2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public;

-         Legea nr. 436 din 28.12.2006 privind administraţia publică locală;

-         Codul fiscal;

-         Legea cu privire la petiţionare nr. 190-XIII din 19.07.1994;

-         Legea nr. 397 din 16.10.2003 privind finanţele publice locale;

- Leagea nr. 325 din 23.12.2013 privind testarea integrităţii profesionale.

Date de contact:

Primaria comunei Bacioi, str. Independentei 125

Telefon: 022383525

Marți, 06 Mai 2014 10:20

Concurs FUNCTII PUBLICE VACANTE

Scris de

Primăria comunei BACIOI municipiul Chişinău, în conformitate cu prevederile Legii nr.158-XVI din 04.07.2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public şi a Regulamentului cu privire la ocuparea funcţiei publice vacante prin concurs, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 201 din 11 martie 2009, anunţă concurs pentru suplinirea funcţiilor publice vacante:

 

1. Perceptor fiscal, 1 unitate

2. Specialist în probleme de tineret şi sport, 1 unitate

3. Specialist pentru reglementarea regimului funciar, 1 unitate.

4. Specialist pentru reglementarea regimului funciar, 0,5 unitate.

 

La concurs pot aplica toţi candidaţii care deţin  studii superioare pe domeniu sau sunt absolvenţi a unor secţii de profil.

Data limită de depunere a dosarelor este 20 de zile de la ziua publicării anuntului pe adresa, Primăriei comunei Bacioi str. Independenţei 125, et. 2, Anticamera, detalii la telefonul 022 383 525 sau Această adresă de email este protejată de spambots. Trebuie să aveți JavaScript activat ca să o puteți vedea.

Dosarul trebuie sa contină formularul de participare, copia buletinului de identitate, copiile diplomelor de studii si certificatelor de absolvire, copia carnetului de munca, declaratie pe propria raspundere.

Cerinţe specifice:

Studii: superioare de licenţă, superioare de masterat.

    Cunoştinţe:

·      Cunoaşterea legislaţiei în domeniul ocupării forţei de muncă, prevederile legislaţiei muncii în vigoare, actelor legislative/normative ce reglementează activitatea funcţionarilor publici;

·      Limbii romane şi limbii ruse;

·      Clasificatorul ocupaţiilor a Republicii Moldova, cele mai răspîndite ocupaţii;

·      Cunoştinţe de operare la calculator: Word, Excel, PowerPoint, Internet.

Abilităţi: comunicare eficientă, lucru cu informaţia, abilităţi de lucru cu persoane vulnerabile, diplomaţie, confidenţialitate, soluţionare de probleme, lucru în echipă, prezentare, instruire, motivare, mobilizare de sine, organizare, analiză şi sinteză, soluţionare de probleme, aplanare de conflicte.

             Atitudini/comportamente: respect faţă de oameni, corectitudine în comportament, echilibrare, receptivitate, responsabilitate, obiectivitate, flexibilitate, amabilitate şi har în asistenţa cetăţenilor, creativitate, rezistentă la efort şi stres, spirit de iniţiativă, tendinţă spre dezvoltare profesională continuă

Condiţii de participare la concurs pentru toate funcţiile:

Condiţii de bază:

·      deţinerea cetăţeniei Republicii Moldova;

·      posedarea limbii de stat  (scris şi vorbit) şi a limbilor oficiale de comunicare vorbite în teritoriu;

·      lipsa antecedentelor penale nestinse pentru infracţiuni săvârşite cu intenţie;

·      neprivarea de dreptul de a ocupa funcţii publice.

Alte cerinţe specifice:

·Să aibă domiciliul stabil în Republica Moldova;

·Să aibă capacitate deplină de exerciţiu;

·Să nu fi fost destituit dintr-o funcţie sau nu i se încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare.

Documentele necesare pentru aplicare (dosarul de concurs):

       Persoanele interesate urmează să depună dosarul de concurs  timp de 20 de zile din data publicarii. Toate actele se prezintă în copii și original pentru verificare.

   

   Dosarul de concurs va conţine:

a) formularul de participare  (modelul se anexează mai jos la sfirsitul anuntului);

b) copia buletinului de identitate;

c) copiile diplomelor de studii şi ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecţionare profesională şi/sau de specializare;

d) copia carnetului de muncă;

e)certificatul medical (forma 086);

f)   cazierul judiciar sau declaratia pe propria raspundere.

Bibliografia concursului pentru  toate funcțiile:

1.       Codul Muncii al Republicii Moldova cu modificări şi completări ulterioare.

2.       Constituţia Republicii Moldova

3.       Legea nr. 158-XVI din 04.07.2008 „Cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public”.

4.       HotărîreaGuvernului nr. 201 din 11.03.2001 „Cu privire la punerea în aplicare a Legii nr. 158-XVI din 04.07.2008 Cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public. Anexa nr.1 Regulamentul cu privire la ocuparea funcţiilor publice vacante şi anexa nr.2 Regulamentul cu privire la perioada de probă pentru funcţionarul public debutant.

5.       Legea nr. 25-XVI din 22.02.2008 „Cu privire la Codul de conduită a funcţionarului public”. etc.

La concurs vor fi admise doar persoanele care întrunesc condiţiile de participare. Angajatorul îşi rezervă dreptul de a înştiinţa doar candidaţii admişi la concurs.

Anual în ultima sîmbătă a lunii martie în întreaga lume se remarcă o campanie unică – Ora Planetei, scopul acesteia fiind sensibilizarea societății față de problemele ecologice ale Terrei și îndemnarea spre economisirea resurselor energetice, pentru a contribui la protecția mediului și diminuarea schimbărilor climaterice.

 

Pagina 1 din 2

Informaţii în completare